• chāo 
  • 8
  • NVKG
  • 3
  • 5
  • 左右结构
  • U+60a
  • 44253251

怊的笔顺

横折横折

  怊

  chāo

  悲,怅:怊怅(悲伤失意的样子)。

  笔画数:8;

  部首:忄;

  笔顺编号:44253251

  

  怊

  chāo

  【形】

  悲痛〖sad〗

  怊,悲也。——《说文新附》

  怊乎若婴儿之失其母也。——《庄子·天地》

  怅恨;失意〖sorrowfulordisappointed〗。如:怊惆(惆怅);怊怊(怅惘的样子)

  怊怅

  chāochàng

  〖sadlyanddisappiontedly〗悲伤不如意的样子

  怊怅自失