• zhǐ 
  • 9
  • NXJG
  • 3
  • 6
  • 左右结构
  • U+6049
  • 442352511

恉的笔顺

横折横折

  恉

  zhǐ

  同“旨”①。

  笔画数:9;

  部首:忄;

  笔顺编号:442352511

  

  恉

  zhǐ

  【名】

  意旨;意图。字本作“指”〖intention;wish;intent〗

  恉,意也。——《说文》

  恉,志也。——《广雅·释诂三》

  其实此文无关宏恉。——鲁迅《书信·致曹聚仁》

  又如:恉趣(旨趣);恉要(要旨);恉谊(意义)