•  
  • 6
  • YOU
  • 2
  • 4
  • 单一结构
  • U+4ea6
  • 413234

亦的笔顺

  亦

  yì

  副词,也,表示同样、也是:亦无不可。亦步亦趋。

  又:“先君何罪?其嗣亦何罪?”

  不过,只是:“王亦不好土也,何患无士?”

  表示加强或委婉的语气:“呜呼,亦盛矣哉!”“学而时习之,不亦说乎?”

  姓。

  笔画数:6;

  部首:亠;

  笔顺编号:413234

  

  亦

  yì

  【名】

  (指事。甲骨文字形,在“大”(人)旁加两点,指示两腋所在。“腋”的本字。本义:人腋窝)同本义〖armpit〗

  亦,人之臂亦也。——《说文》。字俗作腋

  胳谓之腋。——《广雅》

  腋在肘后。——《埤苍》

  亦

  yì

  【副】

  也;也是〖also〗

  亦免冠徒跣,以头抢地尔。(也不过是摘了帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。抢,撞。)——《战国策·魏策》

  亦盛矣哉。(也真是盛大隆重的事啊!)——明·张溥《五人墓碑记》

  亦以明死生之大。(也就是为了用它表明死生的重大意义。以,用,后面省略了宾语“之”)。——明·张溥《五人墓碑记》

  攻一时,敌退,三保亦自喜。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》

  又如:亦许(也许);亦然(也是这样)

  又〖again〗

  先君何罪?其嗣亦何罪?——《左传·文公七年》

  又如:亦且(又,而且);亦复(又)

  也…也…;又…又…〖both…and…〗——连用在形容词、动词或名词前面,强调两种动作、行为、状态、事物彼此并列或互相对待。如:亦真亦假

  不过;仅仅;只是〖but;only〗

  寡人之从君而西也,亦晋之妖梦是践。——《左传》

  亦步亦趋

  yìbù-yìqū

  〖treadinsb'ssteps;apesb.ateverystep;imitatesb.'severymove〗《庄子·田子方》:“夫子步亦步,夫子趋亦趋。”比喻处处模仿、追随别人